سفارش در سیستم ثبت شد اما پرداخت ناموفق بود برای جلوگیری از لغو سیستمی سفارش،تا 24 ساعت آینده پرداخت را انجام دهید. چنانچه طی این فرایند مبلغی از حساب شما کسر شده است،طی 72 ساعت آینده به حساب شما باز خواهد گشت.
v3.1.0.6